2-3 latki

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem1 maja 2019r. rozszerzamy działania edukacyjne, skierowane do dzieci w wieku od 2 do 3lat.

W zwiazku z adaptacją nowej przestrzeni przy naszym przedszkolu, w odpowiedzi na Państwa potrzeby, będą utworzone dodatkowe miejsca w programie Opieka dzienna.
Od 15. 04. 2019r. przyjmujemy zapisy do nowej grupy. Trwają już spotkania z zainteresowanymi rodzinami.
Nowo utworzone miejsca nie są dofinansowane.

Wysokość czesnego dla dzieci od 2 do 3 lat wynosi 1250 zł oraz opłatę za wyżywienie wg. rodzaju wybranej diety.
Czesne obejmuje zajęcia uwzględniające potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci na ich wiek rozwojowy:

– logopeda,
– logorytmika,
– język angielski.

Kontakt:

Telefon: 607073101
mgr Joanna Stankiewicz-Trzaskawka

żłobko-przedszkole

 

Wszystko ma swój początek – rozwój i edukacja 

Odpowiedzialność za rozwój dziecka, biorą na siebie rodzice oraz wszyscy podejmujący współpracę z dzieckiem i jego rodziną. Dotyczy to każdego etapu edukacji, a w przypadku rodziców całego życia.
By móc się rozwijać i akceptować otoczenie, człowiek musi się czuć bezpiecznie, bezpieczeństwo jest niezbędne każdemu z nas.
Kiedy staną Państwo u progu naszych drzwi, do procesu wspomagającego rozwój Państwa dziecka, dołączymy również MY: nauczyciele, pedagodzy, specjaliści i inni ważni członkowie naszej Załogi.
Będzie to początek kilkuletniej podróży, którą będziemy nawigować, otaczając Państwa dziecko wieloobszarowym wachlarzem działań edukacyjnych.
Nasza współpraca stanowi pierwszy, zorganizowany etap edukacji w życiu Państwa dziecka
i jako instytucja wspierająca wychowanie, pragniemy wyjść naprzeciw potrzebom rodzin oraz zachęcać do podejmowania wspólnych działań, służących dobru dziecka.

Od czego zależy progres rozwojowy?

Rozwój dziecka uwarunkowany jest szeregiem czynników pochodzenia wewnętrznego
i zewnętrznego. Na szczególną uwagę zasługują:

– czynniki genetyczne,
– środowisko rodzinne,
– środowisko rówieśnicze,
– dostarczane bodźce z otoczenia,
– dieta,
– indywidualny potencjał poznawczy,
– indywidualne uwarunkowania psychofizyczne,
– poziom integracji sensorycznej dziecka,
oraz:
– edukacja w poczuciu bezpieczeństwa,
– poziom wiedzy i doświadczeń zawodowych nauczycieli,
– umiejętny dobór form i metod pracy,
– odpowiedni dobór systemów motywacyjnych,
– jakość relacji pomiędzy środowiskiem rodzinnym, a nauczycielami i opiekunami

Świadomość wpływu wskazanych czynników na postępy i dynamikę rozwojową Państwa dziecka, pozwoli na lepsze zrozumienie indywidualnego zegara neurologicznego naszych milusińskich oraz łatwiejsze dążenie do kolejnych kamieni milowych w jego rozwoju.
Podczas edukacji kładziemy nacisk na mocne strony dziecka, zainteresowania, spontaniczne, swobodne aktywności.
Uważnie obserwujemy przebieg procesów integracji sensorycznej, które od najmłodszych lat są fundamentem do wykształcenia w przyszłości przez Państwa dziecko umiejętności pisania, czytania, dobrej jakości pisma. Zaburzenia wzrokowe powodują u dzieci poważne trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych, w nabywaniu wiedzy z geografii, historii, w szczególności w posługiwaniu się mapą, w zapamiętywaniu dat, szerokości geograficznych.

Teraźniejszość, a przyszłość edukacyjna.
Od najmłodszych lat budujemy fundament pod edukacja szkolną. Jeśli przed pójściem do szkoły pojawiają się u dziecka, na etapach integracji “luki” lub nieprawidłowości rozwojowe, zostaną one przeniesione na okres szkolny i późniejsze życie.

Dzięki działaniom realizowanym przez nasz zespół pedagogiczny, Państwa dziecko wykorzysta w pełni własny potencjał rozwojowy.
Zapewniamy dziecku możliwość zabawy i odpowiednie środowisko, które będzie prawidłowo monitorować następujące po sobie etapy rozwojowe oraz dynamikę nabywania umiejętności oczekiwanych dla wieku życia dziecka i jego rzeczywistych możliwości.
Dbamy o odpowiedni poziom doświadczeń sensorycznych, społecznych, poznawczych, spontanicznej zabawy oraz przyglądamy się wydajności najważniejszych zmysłów, w codziennym funkcjonowaniu dzieci.

Wzrok i słuch. Dlaczego takie ważne?

W niedalekiej przyszłości pojawią się nowe oczekiwania edukacyjne, kierowane do dzieci przez szkołę. Aby się do niej odpowiednio przygotować, należy zapewnić dziecku możliwość ekspoloracji otoczenia, podążać za sferą jego najbliższego rozwoju i dbać o możliwość doświadczeń wzrokowych
i słuchowych. Oba zmysły bezpośrednio wpływają na sukcesy rozwojowe i edukacyjne dzieci.
Dzieje się tak dlatego, że do nauki pisania i czytania niezbędne są 2 komponenty: wzrok i słuch.
Prawidłowo działający układ wzrokowy i słuchowy są jednymi z kluczowych elementów naszego bezpieczeństwa w życiu, w domu, w przedszkolu, w szkole, na placu zabaw, na ulicy, w sklepie itp.
Na rozwój wzroku największy wpływ ma doświadczenie, a natura przeznaczyła dla analizowania informacji wzrokowych najwięcej miejsca w korze mózgowej.
Dobre widzenie jest podstawowym elementem prawidłowego rozwoju dzieci. Wzrok jest głównym zmysłem biorących udział w procesie edukacyjnym dostarcza 80 -85% informacji z otoczenia. Jest on dobrym prognostykiem rozwoju umysłowego. Podczas edukacji przedszkolenej często spotykamy trudności w pracy analizatora wzrokowego, takie jak; zaburzenia wodzenia, zaburzenia akomodacji, konwergencji, widzenia obuocznego itp.

Wzrok umożliwia dziecku:

– umożliwia wizualne poznawania otaczającego świata
– ułatwia orientację w przestrzeni
– wpływa na naukę
– pozwala określić precyzyjnie odległość
– umożliwia integrację wzrokowo-motoryczną, percepcję wzrokową

W obecnych czasach wśród dzieci rozpoczynających uczęszczanie do przedszkola, bardzo często spotykamy trudność SŁUCHANIA w odróżnieniu od „SŁYSZENIA”.
Niewłaściwie rozwinięta zdolność różnicowania słuchowego spowolni proces nabywania umiejętności komunikacyjnych, rozumienia poleceń podczas realizacji pierwszych zadań przedszkolnych, a następnie czytania i pisania.
Dojrzewanie narządu wzroku i słuchu oraz dróg nerwowych, ośrodków słyszenia, nie może przebiegać prawidłowo bez dostępu bodźców akustycznych i wzrokowych.
Współpracujemy ze specjalistami w tych obszarach.

Dzięki narządowi słuchu dziecko:

– rozwija mowę
– reaguje w porę na otaczające go niebezpieczeństwa
– rozróżnia dźwięki
– nawiązuje kontakt z otoczeniem
– uczestniczy w procesie edukacji
– czerpie przyjemność z muzyki
– dzięki dźwiękom życie nabiera barw

Powstawanie mowy

W wyniku typowego przetwarzania dźwięku, powstają
unikalne dla człowieka produkty w postaci mowy i języka. Mowa i język są ze sobą związane, ale nie tożsame. Mowa jest fizyczną reprezentacją dźwięków i zależy od funkcjonowania mięśni gardła i języka ust i szczęk, a aby powstała zrozumiała mowa, muszą być zaangażowane układy neurorozwojowe takie jak: przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, które kierują kontrolą motoryczną i planowaniem działania owych małych mięśni, dzięki którym powstaje zrozumiała mowa.

Mowa i komunikacja językowa są uzależnione nie tylko od słuchu, ale też od dotyku, wzroku, układu przedsionkowego i interakcji innych funkcji sensorycznych i motorycznych, także dotyczących nauki zachowania.
Ośrodki słuchu i mowy w mózgu potrzebuję informacji z układu przedsionkowego, ponieważ mowa dziecka zależna jest od integracji bodźców słuchowych z układem przedsionkowym (zmysł równowagi). Dobrze zorganizowane przetwarzanie sensoryczne stanowi filar rozwoju mowy.

Przyswajanie języka ojczystego, a słuch

W pierwszych 3 latach życia dziecko ma zdolność przyswojenia każdego języka jeśli
będzie miało ciągłą styczność słuchową z dźwiękami danej mowy przez określony czas, niezależnie od systemu językowego, jakim posługuje się matka. Po ukończeniu 3 lat regulacja aparatu słuchowego powinna dobiec końca. Po tym okresie znacznie trudniej jest nauczyć się nowego języka.
Alfred Tomatis wykazał, że istnieje różnica w sposobie transmisji dźwięków do ośrodków przetwarzania języka, w zależności od tego, które ucho dominuje w procesie odbioru dźwięków. Prawe ucho okazało się bardziej skutecznym odbiornikiem i przekaźnikiem dźwięków języka. Dźwięki odbierane prawym uchem trafiają bezpośrednio do głównych ośrodków językowych w lewej półkuli. W związku z tym odkryciem dzieci z dominującym lewym uchem znajdują się w mniej korzystnym położeniu.